010-510 00 00
Nyheter
Remissvar på betänkande om Europarådets konvention IT relaterad brottslighet (SOU 2013:39)
Publicerad 2013-09-18 11:16

Sammanfattning

Bahnhof är mycket kritisk både till innehåll och syfte med betänkandet, som går betydligt längre än vad EU-konventionen kräver. Det framlagda förslaget är ogenomtänkt både ur ett legalt och tekniskt perspektiv. Här finns inte ett spår av den integritets- och demokratidebatt som präglat de senaste årens politiska dialog. Här finns ingen folklig förankring och här saknas helt de breda näringspolitiska övervägandena.
 
Betänkandet kan ses som en trojansk häst, där ny lagstiftning föreslås med motiveringen att det handlar om ”tvingande EU-anpassning” – trots att det som föreslås i den svenska utredningen inte alls är nödvändigt med hänsyn till konventionen.
Bland annat utvidgas (i praktiken) datalagringen till att omfatta alla företag som tillhandahåller en IT-tjänst, systemansvariga tekniker kan göras personligt ansvariga och kommer att hamna på kollisionskurs med sin arbetsgivare och sina kolleger (utredarna föreslår en särskild angiveriparagraf) - och man möjliggör ett utbyte av känslig information med andra länder (även utanför EU), som helt utan juridiska spärrar kan eskalera till en närmast industriell skala.
 
Utredningen är omfattande och Bahnhof har som remissinstans ett antal synpunkter som avhandlas i vårt remissvar. Våra huvudsakliga invändningar är följande:
 • Utredningens förslag går långt utöver EU-kommissionens krav, vilket blir dyrt för näringslivet och leder till allvarliga inskränkningar i svenska medborgares privatliv.
   
 • Det finns ingen inbyggd mekanism som reglerar hur många ”frysningar” och ”bevaranden” av känsliga uppgifter som kan krävas. Det blir möjligt för myndigheter att beställa ett oändligt pärlband av frysningar i seriella storskaliga körningar där allt innehåll (alla mejl, alla dokument, all kommunikation) för ett obegränsat antal medborgare måste sparas.
   
 • Kraven på de lagringstjänster branschen måste tillhandahålla, det handlar om en omfattande spårnings-, lagrings- och dataminingverksamhet, gör det i många fall lönsammare att flytta verksamhet utomlands än att fortsätta driften i Sverige. Detta alltså helt vid sidan av diskussionen kring det moraliskt högst tveksamma i att bedriva de factomassavlyssning av medborgare.
   
 • Enligt utredaren ska enskilda systemadministratörer under straffansvar åläggas att säkra bevisning, och berätta om enskilda systemmässiga förhållanden – utan att meddela sin arbetsgivare eller sina kollegor. Det är helt oacceptabelt för en bransch där systemsäkerheten är en av de viktigaste konkurrensfördelarna. Det innebär också att enskilda anställda, utan företagets vetskap, ska kunna ta systemkritiska tjänster i anspråk för att, utan juridisk sakkunskap, samla ihop komprometterande uppgifter om sin arbetsgivare, affärspartners eller dess kunder.
   
 • I dag pågår ett intensivt utbyte av underrättelseuppgifter på både ett polisiärt och militärt plan mellan stater, och mellan överstatliga institutioner. Om Sverige väljer att gå långt utöver vad som krävs i dessa frågor, innebär det också ett stort överskott av information om svenska medborgare och svenska företag, samt inte minst om dess ofta utländska kunder och samarbetspartners. Hur det kan missbrukas, och har missbrukats, har Edward Snowdenaffären visat med all önskvärd tydlighet.

Läs hela remissvaret som PDF

Fler nyheter från 2020