010-510 00 00
Nyheter
"Därför slutade Bahnhof med datalagring"
Publicerad 2014-04-09 15:23

Igår valde Bahnhof att upphöra med lagring av kundernas trafikdata och även radera befintliga uppgifter. Jon Karlung, vd, kallade det en ”glädjens dag”.

Ett stort antal kunder har hört av sig med positiv respons på beslutet. Men Jon Karlung har även fått kritik för att Bahnhof nu eventuellt bryter mot svensk lag.

– Vi har länge varit uttalade motståndare till datalagringsdirektivet och äntligen kunde vi agera, säger Jon Karlung. Om vi hamnar i rätten så får vi helt enkelt överklaga till EU-domstolen. Deras dom från igår är oerhört välskriven. Den går väldigt hårt åt datalagringsdirektivet.

Här följer Bahnhofs syn på rådande rättsläge.

 
 
Bahnhofs analys av EU-domstolens beslut att ogiltigförklara datalagringsdirektivet:
 
Datalagringsdirektivet 2006/24/EC innehåller regler som innebär att operatörer av elektronisk kommunikation, t.ex. via telefon och Internet, är skyldiga att spara dels information om enskilda användare (användardata), dels information om bl.a när, hur, varifrån, från vem och till vem när någon har kommunicerat via ett elektroniskt nät (trafikdata).
Sverige har, baserat på datalagringsdirektivet, infört regler om lagring och myndigheters tillgång till lagrad data i lagen om elektronisk kommunikation (2003:389), rättegångsbalken och den s.k. inhämtningslagen (2012:278).

EU-domstolen förklarade i domen den 8 april 2014 att datalagringsdirektivet är ogiltigt. Enligt domstolen har direktivet så allvarliga brister att det strider mot EU:s grundläggande regler om EU-medborgarnas grundläggande rättigheter.

Domstolen pekar framför allt på två allvarliga brister, nämligen den urskillningslösa lagringen av personlig och privat information som ska ske hos operatörerna, dels bristen på rättssäkerhet när det gäller myndigheternas tillgång till den lagrade informationen. Domstolen påpekar att lagring av information och behöriga myndigheters åtkomst till informationen kan vara ett viktigt medel vid bekämpning av allvarliga brott. Domstolens poäng är dock att brottsbekämpning inte kan ske med vilka medel som helst utan måste följa grundläggande regler om rättssäkerhet och att åtgärder som medför intrång i medborgarnas rättigheter inte ska göras mer ingripande än vad som är nödvändigt (proportionalitetsregeln).

Bahnhof har efter EU-domstolens dom beslutat att upphöra med att tillämpa reglera om lagring av information enligt lagen om elektronisk information och att radera information som lagrats enligt denna lag. Innebörden av Bahnhofs beslut är att Bahnhof återgått till att tillämpa de regler som gällde innan dde svenska reglerna om lagringsskyldighet infördes.

De svenska bestämmelserna om lagringsskyldighet har formellt inte upphört att gälla med efter EU-domstolens dom. Bryter Bahnhof då inte mot svensk lag om man upphör att lagra information? I formell mening och inskränkt till Sverige skulle svaret kunna bli ja, men medlemskapet i EU innebär samtidigt en förpliktelse att tillämpa EU:s rättsregler och att låta dem få företräde framför de inhemska lagar och regler som strider mot EU-rätten. Där ingår EU-domstolens praxis. 

Enligt Bahnhof strider de svenska reglerna om lagring i grundläggande avseenden mot EU-rätten på samma sätt som EU-domstolen har funnit att lagringsdirektivet strider mot EU-rätten. Det gäller framför allt den urskillningslösa skyldigheten att lagra information om abonnenter och trafik men också den rättsosäkerhet som kringgärdar olika myndigheters åtkomst till information genom inhämtningslagen. Bristen på begränsningar när det gäller möjligheterna att få åtkomst till information enligt den sistnämnda lagen har illustrerats väl av debatten kring Säpo:s projekt ITS27 som skulle göra det möjligt för myndigheter att få direktåtkomst till lagrad information hos operatörerna.

Eftersom de svenska lagringsreglerna strider mot grundläggande EU-rätt som den har kommit till uttryck i EU-domstolens dom så har EU-rätten företräde. Bahnhof anser i det fallet att man har en skyldighet gentemot sina kunder att tillämpa EU-rätten framför svensk lag. Det innebär att datalagringen ska upphöra.

 
För mer information, kontakta:
Jon Karlung, vd, 076-111 01 60
Fler nyheter från 2020