Nyheter
"Vad försöker ni dölja, PTS?"
Publicerad 2014-10-01 16:23

Turerna runt datalagring går vidare. Bahnhof frågar nu vad Post- och telestyrelsen försöker dölja.

Bakgrunden är att PTS vägrat visa underlaget till sitt beslut.

Bahnhofs brev publiceras här i sin helhet:

Avseende PTS dnr 14-8147

Vad försöker PTS dölja? Vi vet att efter EU-domstolens dom, daterad 10 april i år, gjorde PTS en egen rättsutredning och meddelade kort därefter att vi operatörer inte längre behövde datalagra. Men utredningen går inte längre att få tag på – eftersom den är belagd med sekretess hos er.

Innehållet i utredningen är högintressant eftersom PTS nu uppger sig ha gjort "en sammantagen bedömning” och kommit fram till att det "saknas skäl" att inte tillämpa de svenska reglerna om datalagring. Denna motivering måste anses vara så oklar att det inte går att går att utläsa PTS´s resonemang bakom sin omsvängning. Därför begär Bahnhof härmed att PTS öppet redovisar alla sina överväganden. En sådan redovisning är särskilt angelägen eftersom Bahnhof på goda grunder har anledning att tro att PTS står i begrepp att rikta ingripande myndighetsåtgärder mot Bahnhof. Bahnhof vill här påminna om innehållet i 3 § myndighetsförordningen enligt vilken en myndighets ledning ansvarar för och ska se till att verksamheten bedrivs enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i EU, samt skyldigheten för en förvaltningsmyndighet att motivera sina beslut enligt 20 § förvaltningslagen.

PTS har i en skrivelse till Bahnhof AB daterad den 29 september i år berett Bahnhof tillfälle att yttra sig senast den 1 oktober. Till skillnad från PTS anser Bahnhof inte att två dagar är en skälig svarstid. Bahnhof har visserligen tidigare yttrat sig över en likartad skrivelse som PTS översänt till ett icke-existerande bolag, men det innebär inte att Bahnhof inte kan ha kompletterande synpunkter som man vill framföra när nu skrivelsen har Bahnhof som adressat. Bahnhof avser att inkomma med ytterligare synpunkter. Med hänsyn till den korta svarstiden begär vi därför, förutom att få se ovan nämnda rättsutredning, anstånd med yttrande till den 15 oktober i år.

Bahnhof AB
Jon Karlung, VD

(PDF)

Fler nyheter från 2021