Nyheter

Delårsrapport 1 – 2008

Kvartalet januari – mars 2008 i sammandrag

– Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr
– Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr
– Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr
Uppskrivning av prognosen för helåret 2008
– Prognosen för helåret 2008 skrivs nu upp från 111 Mkr till 121 Mkr i omsättning samt en bibehållen vinstmarginal på cirka fem procent (jämfört med tidigare information i “Anslutningsmemorandum, Aktietorget” och “Bokslutskommuniké 2007”).

– Tillväxttakten överträffar tidigare uppställda mål. För det prognostiserade helåret 2008 är tillväxten nu drygt 40 procent – istället för 30 procent som tidigare meddelats.

Några verksamhetsområden i korthet

– Samtliga affärsområden växer – men servermarkanden överträffar alla förväntningar. Bolagets tekniska plattform med företagstjänster är en viktig nyckel till framgång.
– Telefonitjänster till företagskunder etableras under första kvartalet som en naturlig del av Bahnhofs tjänsteportfölj.
– Stora investeringar sker i ren infrastruktur. Serverhallen “Pionen” är försenad – men slutförs i slutet av maj. Första sträckorna på våglängdsnätet för IP-kapacitet är operativa från och med slutet av mars – och öppnar nya affärsmöjligheter.
– Antalet privatkunder i öppna stadsnät växer kraftigt enligt förväntningarna. Under slutet av perioden sker också ett förvärv av en regional aktörs stadsnätskunder (affären hinner inte påverka första kvartalet, och är inte inräknad i nettotillväxten för perioden).

Allmänt om verksamheten

Bahnhof är en av Sveriges mest erfarna och erkända Internetoperatörer. Bolaget vilar stadigt på flera ben och verkar både på privat- och företagsmarknaden. Tjänsterna är bredband, servertjänster och IT driftslösningar för kunder med stora krav på prestanda.

Investeringar

Bahnhof fortsätter under perioden att uppgraderar sin teknikplattform med både investeringar i IP-nät och datahallar. Bolagets eget fiberbaserade stomnät på 2300 km fiber följer de stora trafiklederna E4, E18 och E20 och är helt uppbyggt på våglängdsutrustning (den nya DWDM-tekniken). Datahallen “Pionen” byggs i en tidigare kärnvapensäker ledningscentral för civilförsvaret i Stockholms innerstad.

Affärsområden under första kvartalet 2008

Server och IT-drift

Tillväxten överträffar bolagets förväntningar. Bahnhof stärker sin roll som teknikpartner till kunder som väljer att leja bort drift av sina servrar till en extern leverantör. Bolagets medvetna satsning på att uppgradera hela teknikplattformen börjar bära frukt, även om datahallen “Pionen” ännu inte är färdig under första kvartalet.

Telefoni

Plattformen lanserades i slutet av 2007. Under första kvartalet har Bahnhof sålt ett stort antal telefonitjänster både till företag och till privatpersoner. Särskilt glädjande är det att nya företagskunder nu väljer Bahnhof som en naturlig partner för hela sitt kommunikationsbehov.

Bahnhofs jordnära profil – med både hög teknikkompetens och prisvärda tjänster – tilltalar den breda massan av företagskunder. I och med första kvartalet är telefoni därmed helt etablerat som en naturlig del av bolagets tjänsteportfölj.

Bredbandstjänster

Affärsområdet domineras av tillväxt på LAN-baserade fibertjänster. Tillväxten är god och har en annan spridning än tidigare (där bolaget även etablerar flera helt nya orter för fibertjänster). De första sträckorna på det nya våglängdsnätet tänds upp under slutet av perioden – därmed skapas för framtiden möjligheter till att nå en kundkrets med väsentligt högre kapacitetsbehov.

IP-kapacitet

Bahnhof har genom etablering av egen infrastruktur för IP-nät en möjlighet att minska tidigare kostnader till externa leverantörer. Effekterna kommer i växande grad att bli synliga under andra halvåret 2008.

Privattjänster i öppna stadsnät

Kundtillströmningen med privattjänster i öppna stadsnät växer enligt förväntningarna och uppvisar ett positivt rörelseresultat för affärsområdet. Bahnhof stärker under kvartalet sin position – både genom stark nettotillväxt, och genom etablering av flest antal anslutna stadsnät.
Tillväxten under perioden sker organiskt och är inte beroende av förvärv. I slutet av mars gjordes dock ett förvärv av kunder i ett öppet stadsnät från “Härjeåns Kraft AB” (effekter av denna affär kommer att synas först under nästkommande kvartal).

Bolagets bedömning är att marginalerna inom affärsområdet ytterligare kan ökas genom att erbjuda olika typer av tilläggstjänster – och sampaketering av kringtjänster med andra aktörer.

VD har ordet


Bahnhof överträffar tidigare uppsatta tillväxtmål. Vi skriver därför upp prognosen för helåret år 2008 till en tillväxt på drygt 40 procent (från tidigare 30 procent). Affärsområdena med servertjänster och telefoni uppvisar mycket stor orderingång. Genom “våglängdsnätet” öppnar vi samtidigt dörren till nya marknadsområden och nya intressanta kundgrupper.

Affärsområdet med öppna stadsnät växer enligt förväntningarna. Samtidigt är det ingen hemlighet att flera aktörer brottas med lönsamhetsmål just för privattjänster inom “öppna stadsnät”. Det är därför glädjande att konstatera att Bahnhof klarar tillväxten – samtidigt som vi kan uppvisa ett stabilt positivt rörelseresultat.

I slutet av maj öppnar vi vårt nya datacenter Pionen!


Jon Karlung, VD
Bahnhof AB

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer