Nyheter

KALLELSE Årstämma i Bahnhof AB (publ)

Aktieägarna i Bahnhof AB (publ) (“Bahnhof”) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) måndagen den 11 maj 2009 klockan 13.00 i Bolagets datacenter på adress Renstiernas gata 37 i Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som antecknats som aktieägare i den utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena den 5 maj 2009 som kommer att göras av VPC AB. Aktieägare som företräds av ställföreträdare eller ombud ska kunna uppvisa en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt.

Anmälan om deltagande i årsstämman bör göras senast den 5 maj 2009 klockan 17.00. Anmälan kan skickas till Bahnhof antingen under adress Bahnhof AB (publ), Att: Tobias Lewén, Skånegatan 97, 116 35 Stockholm eller elektroniskt via e-post till tobias.lewen@bahnhof.net. Vänligen uppge namn och person- eller organisationsnummer.  I förekommande fall bör fullmakt för ställföreträdare och ombud bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, måste i god tid före den 5 maj 2009 begära hos sin förvaltare att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn.

Avstämningsdag för utdelning är den 15 maj. Utdelningsdag är preliminärt satt till 20 maj.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller flera justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. I anslutning till denna punkt, anförande av den verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen.
 8. Beslut om disposition beträffande Bahnhofs resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
 11. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
 12. Val av styrelse och val av ny ordförande i styrelsen.
 13. Val av revisor
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera högst 4.000.000 stycken nya aktier intill dagen för nästa årsstämma.
 15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG
 

Punkten 8
Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2009 med 0,18 kronor per aktie. Som  avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen den 15 maj 2009. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utbetalning av utdelning ske den 20 maj 2009.

Punkten 10

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fem och antalet suppleanter noll.

Punkten 12

Majoritetsägaren KN Telecom har förklarat att man stödjer omval av sittande styrelse. Genom att tidigare ordförande  avslutar sitt uppdrag kommer den vakanta platsen att tillsättas med en ny styrelseledamot.

Punkten 14
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma höja aktiekapitalet med upp till 400.000 kr genom att vid ett eller flera tillfällen emittera upp till och med 4.000.000 aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning. Emission skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan undantag från aktieägares företrädesrätt. Skälet till att emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att kunna bredda bolagets ägarkrets och möjliggöra att bolagets utveckling och expansion kan fortsätta i oförminskad takt samt för att införskaffa kapital för genomförande av förvärv av företag eller rörelser. Villkoren för emission skall vara marknadsmässiga.

För beslut enligt styrelsens förslag krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3-delar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på Bahnhofs hemsida www.bahnhof.se eller hos Bahnhof på adress Skånegatan 97, 116 34  i Stockholm senast två veckor före stämman.

Läs som PDF!

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer