Nyheter

Kallelse till årsstämma i Bahnhof AB (publ)

Kungörelse-id: K224843/17
Ämnesområde: Kallelser
Kungörelserubrik: Kallelse till stämma
Kungörelsen avser:
556519-9493 Bahnhof AB (publ)
Publiceringsdatum: 2017-04-11 

Aktieägarna i Bahnhof AB (publ) (“Bahnhof”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 klockan 13.00 på bolagets kontor med adress Tunnelgatan 2, Stockholm. 

Uppdatering 2017-04-18: Årsredovisning 2016

Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som antecknats som aktieägare i den utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena den 10 maj 2017 som kommer att göras av Euroclear. Aktieägare som företräds av ställföreträdare eller ombud skall kunna uppvisa en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Legitimation krävs för att deltaga på stämman. 

Anmälan om deltagande i årsstämman bör göras senast den 12 maj klockan 17.00. Anmälan kan skickas till Bahnhof antingen under adress Bahnhof AB, Att: Angelica Svensson, Tunnelgatan 2, 111 37 STOCKHOLM, eller elektroniskt via e-post till angelica.svensson@bahnhof.net – vänligen uppge namn och person- eller organisationsnummer. I förekommande fall bör fullmakt för ställföreträdare och ombud bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, måste i god tid före den 10 maj begära hos sin förvaltare att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn.

Aktieutdelning
Avstämningsdag för utdelning är den 19 maj. Utbetalningsdag för utdelning är preliminärt satt till 24 maj. Årets utdelning föreslås till 3,25 kr per aktie.

Förslag till dagordning (2017)
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. I anslutning till denna punkt, anförande av den verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
8. Beslut om disposition beträffande Bahnhofs resultat enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
11. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera högst 4.000.000 stycken nya aktier intill dagen för nästa årsstämma.
15. Stämmans avslutande 

Förslag
Punkten 8: Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2016 med 3,25 kronor per aktie.
Punkten 10: Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fem och antalet suppleanter noll.
Punkten 12: Omval av sittande styrelse. 
Punkten 14: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen emittera upp till och med 4.000.000 aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning. Emission skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan undantag från aktieägares företrädesrätt. Skälet till att emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att kunna bredda bolagets ägarkrets och möjliggöra att bolagets utveckling och expansion kan fortsätta i oförminskad takt samt för att införskaffa kapital för genomförande av förvärv av företag eller rörelser. Villkoren för emission skall vara marknadsmässiga.

För beslut enligt styrelsens förslag krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3-delar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse till beslut hålls tillgängliga på Bahnhofs hemsida www.bahnhof.se eller hos Bahnhof på adress Tunnelgatan 2, 111 37 Stockholm, senast två veckor före stämman.

Presskontakt: Jon Karlung, VD
Tel: 0761 11 01 60
E-post: jon.karlung@bahnhof.net
Pressbilder: www.bahnhof.se/press 

Bahnhof är en svensk internetoperatör med kontor och driftanläggningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Borlänge, Lissabon och Kiev.

Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till privatpersoner och företag, och är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) samt co-location i serverhallar. Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet Service Provider) i Sverige. Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i Amsterdam, London och Paris.

Bahnhof AB är ett publikt bolag och är noterat på Aktietorget.

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter

Läs mer