Nyheter

Kallelse extra bolagsstämma Bahnhof AB (publ)

Kallelse extra bolagsstämma Bahnhof AB (publ)

Aktieägarna i Bahnhof AB (publ) (“Bahnhof”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag 11 oktober klockan 13.00 på bolagets huvudkontor på Tunnelgatan 2, Stockholm.

Rätt att delta i extra bolagsstämma har sådan aktieägare som antecknats som aktieägare i den utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena den 5 oktober 2017 som kommer att göras av Euroclear. Aktieägare som företräds av ställföreträdare eller ombud skall kunna uppvisa en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Legitimation krävs för att deltaga på stämman.

Anmälan om deltagande i årsstämman bör göras senast den 5 oktober 2017 klockan 17.00. Anmälan görs via post Bahnhof AB, Att: Angelica Svensson, Tunnelgatan 2, 111 37 STOCKHOLM, eller via e-post till angelica.svensson@bahnhof.net. Uppge namn och person- eller organisationsnummer.  I förekommande fall bör fullmakt för ställföreträdare och ombud bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, måste i god tid före den 5 oktober 2017 begära hos sin förvaltare att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn. 

Förslag till dagordning:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Ändring av bolagsordning, avseende paragraf 6 “Antalet aktier”. Är idag lägst 10 000 0000 och högst 40 000 000. Avses ändras till lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.
7. Ta beslut om aktiesplit 10:1 för samtliga aktieslag. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för stämmans beslut om split.
8. Stämmans avslutande 

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på Bahnhofs hemsida www.bahnhof.se eller hos Bahnhof på adress Tunnelgatan 2, 111 37 Stockholm, senast två veckor före stämman.

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer