Nyheter

Bahnhof återinför utlämningsblanketten

För att säkerställa att utlämning av abonnentuppgifter sker på ett rättssäkert sätt har vi valt att återinföra utlämningsblanketten. Det gör vi för att vi och våra kunder ska vara trygga med att vi följer lagen på ett korrekt sätt och endast lämnar ut abonnentuppgifter till brottsbekämpande myndigheter i enlighet med LEK, Lagen om Elektronisk Kommunikation.

Det här innebär att om någon annan än en brottsbekämpande myndighet frågar efter din kunddata, t ex en domstol som hanterar civilrättsmål, så har vi inget att lämna ut eftersom våra kunders uppgifter är inlåsta i ”kassaskåpet som är avsedd för LEK”.

Hur kommer det sig då att andra operatörer kan lämna ut uppgifter om sina kunder? Jo, för de finns operatörer som sparar kunddata av ”andra skäl”. Men till skillnad från andra operatörer sparar inte Bahnhof några uppgifter av ”andra skäl” annat än under en mycket kort tid. Det innebär att Bahnhof i praktiken inte har några uppgifter att lämna ut.

Blanketten skapades till en början som ett resultat av att vi ansåg det nödvändigt att dokumentera Polisens förfrågningar och att de skedde på ett enhetligt sätt. Tidigare kunde förfrågningar komma via telefon något vi ansåg vara osäkert med tanke på uppgifternas sekretess.

När blanketten först infördes uppfattade Bahnhof att Polisen uppskattade initiativet att säkerställa att utlämningen skedde på ett säkert sätt. Men i samband med att vi uppdaterade och uppmanade Polisen att uppge om det rörde sig om allvarligt brott började de att motsätta sig att uppge den uppgiften. Bahnhof har aldrig krävt att Polisen måste använda blanketten, däremot har vi begärt att Polisen skriftligen skulle lämna den information som efterfrågades i blanketten.

Bahnhof anser att det nuvarande datalagringsdirektivet där alla ska övervakas utan misstanke om brott och som begär att abonnentuppgifter ska lämnas ut utan prövning av domstol strider mot EU:s stadga om mänskliga rättigheter och Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Vi menar att det framgår mycket tydligt av EU-domstolens domar och Europadomstolens dom i Benedik-målet.  Hittills har PTS och övriga berörda svenska myndigheter valt att blunda för dessa domar.

Brottsbekämpande myndigheter enligt LEK:
– Ekobrottsmyndigheten
– Polismyndigheten
– Skatteverket
– Säkerhetspolisen
– Tullverket

Det här är abonnentuppgifter:
– IP-adress
– Personnummer
– För- och efternamn
– Gatuadress
– E-postadress
– Telefonnummer

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer