Nyheter

Kommuniké från årsstämma i Bahnhof AB 2020

Ägare i Bahnhof AB (publ) har den 12 maj 2020 hållit årsstämma på Bahnhofs huvudkontor, Tunnelgatan 2 Stockholm och elektroniskt med anledning av rådande omständigheter kring Covid-19. Alla beslut som fattades var i linje med förslagen i kallelsen. Till protokollet förs att Investeringsforeningen Bankinvest Europa Small Cap Aktier röstade emot punkt 12, 13, 14 och 15 på dagordningen.

 Vid stämman beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen för bolaget enligt det framlagda förslaget till årsredovisning per den 31 december 2019.

Stämman beviljade styrelsen och VD ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

Vidare beslutades att arvode till styrelseledamöter ska utgå med ett prisbasbelopp till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Vidare beslutades att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade att Andreas Norman (ordförande), Jon Karlung, Anna Åhr, Eric Hasselqvist och Kennet Lejnell väljs om somledamöter av styrelsen. Följande personer ska inte längre ingå i styrelsen: Nicklas Paulson.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att disponera Bahnhofs resultat enligt den fastställda balansräkningen.Utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2019 med 0,60 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelning skall vara 14 maj 2020.

Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att till nästa årsstämma höja aktiekapitalet genom att vid ett eller flera emittera upp till och med 40 000 000 aktier mot kontant betalning, rapport eller kvittning. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan undantag från aktieägares företrädesrätt.

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter

Läs mer