Nyheter

Kallelse Årsstämma i Bahnhof AB (publ)

Aktieägarna i Bahnhof AB (publ) (“Bahnhof”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021. 

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 11 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. 

Registrering och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som antecknats som aktieägare i den utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena den 3 maj 2021 som kommer att göras av EuroClear. 

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska senast 10 maj 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bahnhof tillhanda senast den dagen. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, måste i god tid före den 3 maj begära hos sin förvaltare att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bahnhofs hemsida bahnhof.se/arsstamma2021. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Bahnhof AB, Ekonomichef, Box 7702, 103 95 Stockholm eller med e-post till agm@bahnhof.netIfyllt formulär ska vara Bahnhof tillhanda senast 10 maj 2021. 

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. 

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bahnhofs hemsida bahnhof.se/arsstamma2021. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. 

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktör ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast 30 april 2021, till adress Bahnhof AB, Ekonomichef, Box 7702, 103 95 Stockholm eller via e-post till agm@bahnhof.net. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bahnhofs hemsida bahnhof.se/arsstamma2021 senast den 7 maj 2021 tillsammans med en webcast där styrelseordföranden och den verkställande direktören även lämnar sina reflektioner avseende år 2020. Upplysningarna kommer också att göras tillgängliga på bolagets huvudkontor, Sveavägen 41 i Stockholm samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Val av sekreterare vid stämman.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för 2020.
 10. Beslut om disposition beträffande Bahnhofs resultat enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdagar för utdelning.
 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
 12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
 13. Val av styrelse
  1. Val av Andreas Norman (omval)
  2. Val av Jon Karlung (omval)
  3. Val av Anna Åhr (omval)
  4. Val av Kennet Lejnell (omval)
  5. Val av Eric Hasselqvist (omval)
  6. Val av Jens Nylander (nyval)
 14. Val av revisor (omval)
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera högst 40 000 000 stycken nya aktier intill dagen för nästa årsstämma.
 16. Stämmans avslutande

Punkt 1 – Val av stämmoordförande
Styrelsen föreslår Andreas Norman som ordförande vid årsstämman eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 2 – Val av sekreterare vid stämman
Styrelsen föreslår Johan Belfrage (anställd bolagsjurist på Bahnhof AB) som sekreterare vid årsstämman eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 3 – Val av två justeringsmän
Styrelsen föreslår Anna Åhr och Kennet Lejnell, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. 

Punkt 4 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats baserat på mottagna poströster, kontrollerad av justeringsmännen.

Punkt 10 – Utdelning och avstämningsdag 
Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret 2020 om 0,75 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara 14 maj 2021.

Punkt 11 – Antal styrelseledamöter
Styrelsen föreslår 6 styrelseledamöter och inga suppleanter

Punkt 12 – Arvode till styrelsen och revisorn
Styrelsen föreslår att arvode till styrelseledamöter ska utgå med ett prisbasbelopp till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Styrelsen föreslår att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 13 – Val av styrelse och styrelseordförande
Styrelsen föreslår omval av styrelseledamöterna Andreas Norman, Jon Karlung, Anna Åhr, Kennet Lejnell och Eric Hasselqvist. Som ny styrelseledamot föreslås Jens Nylander. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Andreas Norman.

Punkt 14 – Val av revisor
Styrelsen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera högst 40 000 000 stycken nya aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen emittera upp till och med 40 000 000 aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning. Emission skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan undantag från aktieägares företrädesrätt. Skälet till att emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att kunna bredda bolagets ägarkrets och möjliggöra att bolagets utveckling och expansion kan fortsätta i oförminskad takt samt för att införskaffa kapital för genomförande av förvärv av företag eller rörelser. Villkoren för emission skall vara marknadsmässiga.

Majoritetskrav
För beslut enligt styrelsens förslag krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3-delar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag framgår ovan. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse till beslut hålls tillgängliga på Bahnhofs hemsida bahnhof.se/arsstamma2021 eller hos Bahnhof på adress Sveavägen 41, 111 83 Stockholm, senast två veckor före stämman.

Stockholm 6 april 2021
Bahnhof AB (publ)

Styrelsen

Presskontakt

Jon Karlung, vd Bahnhof AB
076- 111 01 60
jon.karlung@bahnhof.net
Pressbilder: bahnhof.se/om/media

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer