Nyheter

Kallelse Årsstämma i Bahnhof AB (publ)

Aktieägarna i Bahnhof AB (publ) (“Bahnhof”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 maj 2023 klockan 13.00 på Sveavägen 41, Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som antecknats som aktieägare i den utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena den 28 april 2023 som kommer att göras av EuroClear. Aktieägare som företräds av ställföreträdare eller ombud skall kunna uppvisa en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Legitimation krävs för att deltaga på stämman.

Anmälan om deltagande i årsstämman bör göras senast den 5 maj klockan 17.00. Anmälan kan skickas till Bahnhof antingen under adress Bahnhof AB, Att: Årsstämma, Box 7702, 103 95 Stockholm, eller elektroniskt via e-post till agm@bahnhof.net – vänligen uppge namn och person- eller organisationsnummer. I förekommande fall bör fullmakt för ställföreträdare och ombud bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, måste i god tid före den 28 april begära hos sin förvaltare att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn.

Aktieutdelning

Avstämningsdag för utdelning är den 11 maj. Utbetalningsdag för utdelning är preliminärt satt till 16 maj. Årets utdelning föreslås till 1,75 kr per aktie.

Förslag till dagordning (2023)

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller flera justeringsmän.
 4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om:
  A. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  B. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  C. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer samt ev suppleanter.
 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera högst 10 000 000 stycken nya aktier intill dagen för nästa årsstämma.

Förslag

Punkten 7.b.
Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2022 med 1,25 krona i ordinarie utdelning per aktie, samt en extrautdelning på 50 öre per aktie, och att avstämningsdag för utdelning (totalt 1,75 krona per aktie) skall vara 11 maj 2023.

Punkten 8
Styrelsen föreslår att arvode till styrelseledamöter ska utgå med två prisbasbelopp till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Styrelsen föreslår att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkten 9
Förslag till beslut angående val av styrelseledamöter. Styrelsen föreslår för omval Andreas Norman, Jon Karlung, Anna Åhr, Eric Hasselqvist, Kennet Lejnell och Jens Nylander. Styrelsen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Punkten 10
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen emittera upp till och med 10 000 000 aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning. Emission skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan undantag från aktieägares företrädesrätt. Skälet till att emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att kunna bredda bolagets ägarkrets och möjliggöra att bolagets utveckling och expansion kan fortsätta i oförminskad takt samt för att införskaffa kapital för genomförande av förvärv av företag eller rörelser. Villkoren för emission skall vara marknadsmässiga.

För beslut enligt styrelsens förslag krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3-delar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse till beslut hålls tillgängliga på Bahnhofs hemsida www.bahnhof.se eller hos Bahnhof på adress Tunnelgatan 2, 111 37 Stockholm, senast två veckor före stämman.

Presskontakt
Markus Eriksson, kommunikatör Bahnhof
072-055 0011
markus.eriksson@bahnhof.net

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer