Nyheter

Kommuniké från årsstämma i Bahnhof AB 2023

Ägare i Bahnhof AB (publ) har den 9 maj 2023 klockan 13.00 hållit årsstämma på Sveavägen 41. Alla beslut som fattades var i linje med förslagen i kallelsen.

Vid stämman beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen för bolaget enligt det framlagda förslaget till årsredovisning per den 31 december 2022.

Stämman beviljade styrelsen och VD ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Det beslutades även att arvode till styrelseledamöter ska utgå med två prisbasbelopp till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Vidare beslutades att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade att Andreas Norman (ordförande), Jon Karlung, Anna Åhr, Eric Hasselqvist, Kennet Lejnell och Jens Nylander väljs om som ledamöter av styrelsen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att disponera Bahnhofs resultat enligt den fastställda balansräkningen. Utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2021 med 1,75 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 11 maj. Utbetalningsdag för utdelning är preliminärt satt till 16 maj 2023.

Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att till nästa årsstämma höja aktiekapitalet genom att vid ett eller flera emittera upp till och med 10 000 000 aktier mot kontant betalning, rapport eller kvittning. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan undantag från aktieägares företrädesrätt.

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter

Läs mer