Nyheter

Kommuniké från årsstämma i Bahnhof AB 2024

Ägare i Bahnhof AB (publ) har den 14 maj 2024 klockan 13.00 hållit årsstämma på Sveavägen 41. Alla beslut som fattades var i linje med förslagen i kallelsen.

Vid stämman beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen för bolaget enligt det framlagda förslaget till årsredovisning per den 31 december 2023.

Stämman beviljade styrelsen och VD ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Det beslutades även att arvode till styrelseledamöter ska utgå med två inkomstbasbelopp till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Vidare beslutades att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade att Andreas Norman, Jon Karlung, Anna Åhr, Eric Hasselqvist, och Jens Nylander väljs om som ledamöter av styrelsen. Till styrelseordförande utsågs Jens Nylander. Till ny ledamot utsågs Anders Jensen och Kennet Lejnell avböjde omval.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att disponera Bahnhofs resultat enligt den fastställda balansräkningen. Utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2023 med 2,00 kr per aktie och att avstämningsdag för utdelning skall vara 16 maj 2024. Utbetalningsdag för utdelning är preliminärt satt till 21 maj 2024. Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att till nästa årsstämma höja aktiekapitalet genom att vid ett eller flera emittera upp till och med 10 000 000 aktier mot kontant betalning, rapport eller kvittning. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan undantag från aktieägares företrädesrätt.

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer