Nyheter

Bokslutskommunike 2010

Året i sammandrag

•    Omsättningen uppgick till 237 Mkr
•    Rörelseresultat: +22 Mkr (EBIT)
•    Resultatet efter skatt uppgick till +18,4 Mkr

Kommentarer
Bahnhof genomgår från och med det fjärde kvartalet en koncernmässig förändring, som påverkar resultatet genom intäkter och kostnader av engångskaraktär. Omstruktur-eringen till en koncern är en del av bolagets nya strategi med siktet inställt på Europa.
Årets omsättningsökning är i huvudsak organisk. Förvärven av Sting och Bignet under det fjärde kvartalet kommer dock att påverka omsättningen positivt under 2011.

PROGNOS – år 2011 samt år 2012
Bahnhofs väl underbyggda prognos för helåret 2011 är en omsättning på 330 Mkr, med en vinstmarginal på 14 procent (före skatt). Prognosen för 2011 är i sin helhet baserad på organisk tillväxt. Prognosen bygger bland annat på en försiktig analys av existerande faktureringsdata den sista januari 2011.
Bolagets prognos för helåret 2012 fastslås samtidigt till en halv miljard kronor, med en något återhållen vinstmarginal på omkring 11 procent. I det fall Bahnhof uteslutande växer organiskt (utan aktieutspädning eller belåningsförvärv med ökad goodwill) anges prognosen för 2012 till betryggande 425 Mkr, dock med en högre vinstmarginal på cirka 14 procent.

Klicka här för att läsa hela bokslutskommunikén som PDF!

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter

Läs mer