Nyheter

Kallelse Årsstämma i Bahnhof AB (publ)

Aktieägarna i Bahnhof AB (publ) (“Bahnhof”) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) tisdagen den 17 maj 2011 klockan 13.00 på bolagets kontor med adress Isafjordsgatan 32B, Kista.

Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som antecknats som aktieägare i den utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena den 11 maj 2011 som kommer att göras av Euroclear. Aktieägare som företräds av ställföreträdare eller ombud skall kunna uppvisa en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt.

Anmälan om deltagande i årsstämman bör göras senast den 11 maj klockan 17.00. Anmälan kan skickas till Bahnhof antingen under adress Bahnhof AB, Att: Malin Svensson, Isafjordsgatan 32B, 164 40, Kista, eller elektroniskt via e-post till malin.svensson@bahnhof.net. Vänligen uppge namn och person- eller organisationsnummer.  I förekommande fall bör fullmakt för ställföreträdare och ombud bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, måste i god tid före den 11 maj begära hos sin förvaltare att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn.

Aktieutdelning
Avstämningsdag för utdelning är den 20 maj. Utdelningsdag är preliminärt satt till 25 maj. Årets utdelning föreslås till 0,43 kr per aktie.


Förslag till dagordning:

1.    Val av ordförande vid stämman
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd
3.    Godkännande av dagordning
4.    Val av en eller flera justeringsmän
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. I anslutning till denna punkt, anförande av den verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna
7.    Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
8.    Beslut om disposition beträffande Bahnhofs resultat enligt den fastställda balansräkningen.
9.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
10.    Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
11.    Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
12.    Val av styrelse
13.    Val av revisor
14.    Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera högst 4.000.000 stycken nya aktier intill dagen för nästa årsstämma.
15.    Stämmans avslutande


Förslag

Punkten 8
Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå för räkenskapsåret
2010 med 0,43 kronor per aktie.  

Punkten 10
Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fyra och antalet suppleanter noll.

Punkten 12
Majoritetsägaren KN Telecom har förklarat att man stödjer omval av Sittande styrelse.

Punkten 14
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen emittera upp till och med 4.000.000 aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning. Emission skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan undantag från aktieägares företrädesrätt. Skälet till att emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att kunna bredda bolagets ägarkrets och möjliggöra att bolagets utveckling och expansion kan fortsätta i oförminskad takt samt för att införskaffa kapital för genomförande av förvärv av företag eller rörelser. Villkoren för emission skall vara marknadsmässiga.

För beslut enligt styrelsens förslag krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3-delar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse till beslut hålls tillgängliga på Bahnhofs hemsida www.bahnhof.se eller hos Bahnhof på adress Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, senast två veckor före stämman.
 

Läs som PDF

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer