Hållbarhet

Hållbarhetsfrågor är en integrerad del av det strategiska och operativa arbetet i hela Bahnhof.

Miljö

Den del av Bahnhofs verksamhet som har störst direkt miljöpåverkan är tjänsterna i våra datacenter. Därför arbetar vi sedan 2013 enligt Triple Green-modellen i alla våra anläggningar, med återvinning av överskottsvärme och energi för uppvärmning av bostäder.

Det här betyder att kunder som använder våra tjänster hjälper till att värma upp ditt och din grannes boende, och vårt åtagande går alltså långt utöver vanliga certifieringar. Läs mer på triplegreen.se.

Att driva datacenter kräver mycket energi och därför använder vi endast fossilfri kraft. Våra anläggningar har dieselgeneratorer som står redo om större strömavbrott skulle ske. De drivs med miljövänligt och biologiskt nedbrytbart EcoPar-bränsle som kan lagras avsevärt längre än vanlig diesel.

Våra anläggningar är centralt belägna i landets stadskärnor och det gynnar både våra kunder och miljön. De kortare fiberkablarna mellan anläggningarna och våra kunder gör att våra tjänster har lägre latens, samtidigt som kundernas kortare restid till oss leder till lägre miljöpåverkan.

Vi arbetar löpande med att öka återvinningen av hårdvara i alla delar av bolaget. Bland annat driver vi ett program för återvinning av konsumenthårdvara för bredband och TV.

Mångfald

Bahnhof ska vara en inkluderande arbetsplats där vi strävar efter att många talanger ska finnas representerade i en könsbalanserad personalstyrka.

God affärsetik

Bahnhof har tydliga interna riktlinjer som beskriver vår uppförandekod för god affärsetik. Bland annat finns regler för hur alla på bolaget ska motarbeta korruption. Respektive affärsområde ansvarar för att alla medarbetare är informerade om och arbetar efter dessa riktlinjer.