Nyheter

Bokslutskommuniké 2011

Året i sammandrag

Omsättningen uppgick till 320 Mkr
Resultat innan avskrivningar: +49 Mkr (EBITDA)
Rörelseresultatet uppgick till +34 Mkr (EBIT)
Resultatet efter skatt uppgick till + 25,6 Mkr

Siffror i denna rapport avser koncernen (och är i sin helhet exklusive interna transaktioner).

Kommentarer

Bahnhofs prognos för omsättning infrias men avviker negativt avseende marginaler. Bakgrunden är bland annat att investeringar i nya affärsområden ännu ej genererat förväntade intäkter.


Det är koncernens satsning på telefoni (och i viss mån TV) som hittills inte gett förväntat resultat. För att säkerställa koncernens långsiktiga tillväxtmål har investeringar skett i främst humankapital.

Här kan nämnas att personalkostnaderna för helåret har ökat kraftigt jämfört med föregående år. Det fjärde kvartalet är här särskilt kostnadskrävande och förhållandet fortsätter under januari 2012.

Trots detta finns det ljuspunkter!

Bahnhofs datahallar har attraherat många nya kunder. För att möta den höga efterfrågan kommer två nya anläggningar att färdigställas under våren 2012. Investeringarna för dessa är relativt blygsamma. Bahnhofs försäljning utvecklar sig också mycket positivt – särskilt på företagssidan.

Kassaflödet i koncernen är betryggande positivt.

Läs hela Bokslutskommunikén som PDF

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer