Nyheter

Kommuniké från årsstämma Bahnhof AB

Bahnhof AB (publ) har hållit årstämma tisdagen 22 maj 2012. Nedan följer sammanfattning av besluten som fattades.

Vid årsstämman i Bahnhof AB den 22 maj 2012 beslutades att utse Jon Karlung till ordförande vid stämman. Det beslutades att för tiden intill närmaste årsstämma välja fyra styrelseledamöter. Jon Karlung, Andreas Norman, Eric Hasselqvist samt Lars Perers omvaldes till styrelseledamöter i Bahnhof AB.

Det beslutades att godkänna styrelsens förslag till dagordning för årsstämman samt godkännande av förteckning över närvarande aktieägare som röstlängd vid årsstämman.

Ordföranden Jon Karlung redogjorde för hittills lämpade principer för arvodering av styrelsens ledamöter vilka innebär att ledamöter som även är anställda i bolaget inte äger rätt till arvode och att övriga ledamöter äger rätt till ett arvode motsvarande ett prisbasbelopp som gäller under räkenskapsåret. Det beslutades vidare att arvodet till bolagets revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Ordföranden Jon Karlung redogjorde för att KPMG Bohlins AB valts till revisor i bolaget.

Ordföranden Jon Karlung redogjorde för förslaget till utdelning i årsredovisningen. I enlighet med styrelsens förslag beslutades det att de vinstmedel om totalt 26 678 093 kr som står till stämmans förfogande skulle disponeras så att 5 222 257 kr utdelas till aktieägarna och resterande 21 455 836 kr överförs i ny räkning. Detta ger en utdelning på 0,50 öre per aktie.
Torbjörn Sjöström, KPMG, presenterade styrelsens och VD:s förslag till årsredovisningen för räkenskapsåret för 2011 inklusive resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2011 samt revisionsberättelsen.

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen för bolaget enligt det framlagda förslaget till årsredovisningen per den 31 december 2011. Man beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget angelägenheter under räkenskapsåret 2011. Det beslutades att välja Karl Eriksson till att justera protokollet från årsstämman i Bahnhof AB den 22 maj 2012.

Läs som PDF

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter

Läs mer