Nyheter

Kommuniké från årsstämma i Bahnhof AB 2019

Rättelse avseende disponibla vinstmedel. Siffrorna i tidigare version hade felaktigt angetts i MKR istället för Tkr.

Ägare i Bahnhof AB (publ) har den 14 maj 2019 hållit årsstämma på Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, Stockholm. Alla beslut som fattades var enhälliga och i linje med förslagen i kallelsen.

Vid stämman beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen för bolaget enligt det framlagda förslaget till årsredovisning per den 31 december 2018.

Stämman beviljade styrelsen och VD ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018.

Vidare beslutades att arvode till styrelseledamöter ska utgå med ett basbelopp till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Vidare beslutades att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade att Nicklas Paulson och Kennet Lejnell skall väljas till nya ledamöter av styrelsen. Dessutom omvaldes Andreas Norman (ordförande), Jon Karlung, Anna Åhr och Eric Hasselqvist.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att de vinstmedel om totalt 160 220 Tkr som står till stämmans förfogande ska disponeras så att 59 161 Tkr utdelas till aktieägarna och resterande 101 059 Tkr överförs i ny räkning. Detta ger en utdelning på 0,55 kr per aktie.

Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att till nästa årsstämma höja aktiekapitalet genom att vid ett eller flera emittera upp till och med 40 000 000 aktier mot kontant betalning, rapport eller kvittning. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan undantag från aktieägares företrädesrätt.

För ytterligare information hänvisas till vd Jon Karlung:

e-post jon.karlung@bahnhof.net eller tel. 076-111 01 60

Bahnhof är en svensk internetoperatör med kontor och driftanläggningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Borlänge, Umeå och Kiev. Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till privatpersoner och företag, och är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) samt co-location i serverhallar. Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet Service Provider) i Sverige. Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät Northern Light ansluter direkt till de största europeiska internetknut-punkterna. Bahnhof AB är ett publikt bolag och är noterat på Spotlight Stockmarket.

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter

Läs mer