Nyheter

Kallelse extra bolagsstämma Bahnhof AB (publ)

Aktieägarna i Bahnhof AB (publ) (”Bahnhof”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdag den 3 december klockan 13.00 på bolagets huvudkontor på Tunnelgatan 2, Stockholm.

Rätt att delta i extra bolagsstämma har sådan aktieägare som antecknats som aktieägare i den utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena den 27 november 2019 som kommer att göras av Euroclear. Aktieägare som företräds av ställföreträdare eller ombud skall kunna uppvisa en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Legitimation krävs för att deltaga på stämman.

Anmälan om deltagande i stämman bör göras senast den 26 november 2019 klockan 17.00. Anmälan görs via post Bahnhof AB, Att: Therese Färm Ribeiro, Tunnelgatan 2, 111 37 STOCKHOLM, eller via e-post till therese.farm@bahnhof.net. Uppge namn och person- eller organisationsnummer. I förekommande fall bör fullmakt för ställföreträdare och ombud bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i stämman måste i god tid före den 27 november 2019 begära hos sin förvaltare att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Ta beslut om att Bahnhof AB förvärvar samtliga aktier i Elementica AB. Se www.bahnhof.se eller www.elementica.se för att ta del av prospektet med erbjudandet.
7. Stämmans avslutande

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på Bahnhofs hemsida www.bahnhof.se eller hos Bahnhof på adress Tunnelgatan 2, 111 37 Stockholm, senast två veckor före stämman.

Material:

Prospekt (pdf)
Kallelse extra bolagsstämma (pdf)

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer