Nyheter
”Ny” regering och nya integritetskränkande lagar 2019
Publicerad 2019-01-29 10:16
”Ny” regering och nya integritetskränkande lagar 2019

 

English version of this article can be found down below.


Den 21 januari presenterade statsminister Stefan Löfvén Sveriges nya blocköverskridande regering. I listan över regeringens statsråd introduceras en del nya namn medan andra, till exempel Morgan Johansson (S), är kvar sedan förra mandatperioden. Johansson går dock från att vara justitieminister till att bli en utökad justitie- och migrationsminister. Även Anders Ygeman (S) gör comeback efter ett års politisk exil i en ny roll som energi- och digitaliseringsminister, och Ygemans gamla roll som inrikesminister har tilldelats Mikael Damberg(S), tidigare närings- och innovationsminister. Innan vi går in på Löfvén II-regeringens framtidsplaner kan vi repetera vad ministrarna med ansvar för Sveriges framtida lagstiftning och digitalisering gjorde under förra mandatperioden.

Morgan Johansson – censur, datalagring och Twitterattacker

Morgan Johansson har under sin tid som justitieminister bland annat kämpat emot piratkopiering med motiveringen att ”stöld är stöld”, och aktivt arbetat för att skärpa straffen för fildelare. Johansson ser censur som en lösning och har föreslagit att både polis, domstol och operatörer ska blockera hemsidor. Under hans mandatperiod tillsattes en statlig utredning med syfte att anpassa lagstiftningen efter att EU-domstolen underkände Sveriges datalagringsdirektiv - som dock gjorde raka motsatsen, lagförslagen blev till och med värre. Hittills har Johanssons EU-trotsande insatser främst gynnat medieindustrins utpressningsfirmor som använder lagrad data för att utpressa vanliga människor på pengar, men när vi protesterade mot orimliga lagrings- och censureringskrav gick Morgan Johansson till attack mot Jon Karlung på Twitter och utmålade honom som ansvarig för ouppklarade barnpornografibrott (en anklagelse som helt saknar verklighetsförankring - Bahnhof hjälper gärna polisen vid misstankar om allvarliga brott. Det är när det saknas allvarliga brottsmisstankar som vi inte hjälper polisen). 

Morgan Johanssons Twitter-attack mot Bahnhofs vd Jon Karlung.Morgan Johanssons Twitter-attack mot Bahnhofs vd Jon Karlung.

Anders Ygeman – övervakning och säkerhetsskandal

Anders Ygeman var inrikesminister 2014-2017 och har bland annat har försökt utöka övervakningen av vanliga medborgare och trivialiserat känsligheten i IP-adresser som personidentifierande uppgift - ”trams!”, för att kunna begära ut mer data från operatörer. Men framför allt är han känd som en av nyckelpersonerna i Transportstyrelsens stora säkerhetsskandal 2017 efter vilken han avgick som inrikesminister.

Löfvén II-regeringens nya lagar och regler 2019

Mikael Damberg har nu tagit över rollen som inrikesminister och placerats på Justitiedepartementet där han kommer ansvara för frågor som rör polisväsendet. Han har redan utlovat skarpa lagstiftningsförslag som ska ge säkerhetspolisen och polisen bättre verktyg för att ingripa mot organiserad brottslighet och terrorism. I Stefan Löfvéns regeringsförklaring från 21 januari och Morgan Johanssons tal vid Folk och Försvar den 15 januaripresenteras planerna och förslagen närmare:

- Tvång för operatörer att lagra abonnentdata.
Ett förslag om ny datalagringslagstiftning ska snart lämnas till riksdagen. Med hjälp av den kan polisen ”tvinga telekommunikationsföretagen att lagra uppgifter om till exempel vem som ringt till vem vid vilket tillfälle, och var de då befann sig – och tvinga dem att hjälpa polisen med sådan information.”.

- Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel.
Nytt lagförslag om hemliga tvångsmedel som ska utöka möjligheterna för Säpo och andra myndigheter att använda hemlig avlyssning eller avläsa krypterad kommunikation.

- Möjlighet att ta del av signalspaningsinformation.
Nytt lagförslag som ska ge brottsbekämpande myndigheter rätt att ta del av signalspaningsinformation.

- Möjlighet för polisen att besluta om kameraövervakning på allmän plats.
Lagändring som ger polisen rätt att besluta om kameraövervakning på allmän plats (s.12) och placera ut övervakningsutrustning utan att först behöva söka tillstånd.

- Förbud mot oregistrerade kontantkort.
Lagförslag om att förbjuda oregistrerade (anonyma) kontantkort till telefoner, med syfte att underlätta identifiering av telefonanvändare.

Inskränker den personliga integriteten

Regeringen verkar vilja etablera ett regelrätt övervakningssamhälle som både gör avsteg ifrån GDPR och EU-rätten, vilket i förlängningen innebär avsteg ifrån våra grundläggande mänskliga rättigheter. Lagförslagen inskränker den personliga integriteten och kommer göra det svårt för enskilde att skydda sina integritetsintressen påpekar Datainspektionen i ett särskilt yttrande, och efterfrågar en djupare analys av lagändringarna i integritetshänseende.

 

Presskontakt: Jon Karlung - 076 111 01 60

 

 
English translation:

Sweden's "new" public administration, and upcoming laws violating personal integrity


On the 21st of January prime minister Stefan Löfvén presented his new administration following Sweden's general elections back in September. Some faces are new, while others, e.g. Morgan Johansson, remain from Löfvén's previous term. Johansson used to be Sweden's minister of justice, but has now earned the slightly expanded title - minister of justice and migration. Anders Ygeman is another familiar face - he's doing a comeback after one year's political exile and enters a new role as energy- and digitalization minister. Ygeman's old title of Home Secretary has been passed on to Mikael Damberg who used to be the minister of business and innovation. Before we take a look at the administration's plans for the future we should repeat what the minister's in charge of Sweden's future legislations and digitalization did during the previous term.

Morgan Johansson - censorship, data collecting and Twitter attacks

During his time as the minister of justice Morgan Johansson put a lot of effort into chasing online pirates, justified by his own motto "theft is theft", and worked actively for online pirates to be punished harder. Johansson views censorship as a kind of solution and has suggested it to both the police, the courts of justice and Swedish ISPs in various situations, saying that they should block certain webpages. While being the minister of justice a public investigation was ordered by the government with the official purpose of adapting the Swedish data retention legislation to the new rulings of the EU-court that actually did the complete opposite, pushing Swedish legislation even further from the EU-settled standards. So far, Johanssons EU-violating efforts have exclusively benefitted the media industry's copyright trolls, extorting money from alleged online pirates. When we protested against these unreasonable (and EU-violating) requirements regarding censorship and storing of data, Morgan Johansson charged a personal attack against Jon Karlung on Twitter, pointing him out as responsible for unsolved child pornography cases claiming that his company (Bahnhof) refuses to help the police solve these types of crimes. (Which isn't true - Bahnhof is always cooperative with the police around serious crimes, it's in the lack of a suspected serious crime that we refuse to help the police).

Morgan Johanssons Twitter attack against Bahnhof CEO Jon Karlung.
"Karlung, your company will not help the police solve e.g. very serious child pornography cases. Are you proud of that?"

Anders Ygeman - surveillance and security breach

Anders Ygeman was Sweden's Home Secretary 2014-2017, a time period during which he tried to broaden and increase the surveillance of regular citizens, and trivialized the sensitivity of IP-addresses as personal data - "humbug!", in order to access this data more easily. But besides these things, Ygeman really made history as one of the key characters in Transportstyrelsen's massive security breach 2017, after which he resigned.

New laws and rules 2019

Mikael Damberg, Stefan Löfvén and Morgan Johansson have already made statements regarding upcoming legislations and plans for the police force 2019:

- Required storing of customer data for ISPs 
A new bill that forces ISPs to collect and store certain customer data, such as detailed phone logs and geographic location at any given time, and forces them to hand this data out to the police whenever they ask for it.

- Extended ability for the police to use secret coercion
A new bill on secret coercion that will extend the possibilities for Säpo and other authorities to use secret wire-tapping or read encrypted communication.

- Ability for the police to access ESM information
A new bill that will give law enforcing authorities right to access ESM information.

- Ability for the police to make decisions about camera surveillance in public
A new bill that makes police officers eligible of making decisions on whether or not to use camera surveillance in public spaces, and installing videosurveillance equipment without having to apply for permission.

- Ban of unregistered prepaid phone cards
A new proposed bill that bans unregistered (anonymous) prepaid phone cards, to make the identification of phone users easier.

Violation of personal integrity

The administration seems to strive for a full on Big Brother-society that ignores parts of GDPR and EU-court rulings and thereby also ignores basic human rights. The proposed bills violate personal integrity and will make it hard for single individuals to defend their integrity related interests, Datainspektionen (authority defending human rights in the processing of data) points out in a statement, asking for a more thorough analysis of the risks regarding personal integrity posed by the proposed bills.

 

Press contact: Jon Karlung 076 111 01 60

Fler nyheter från 2021